• Однією з актуальних проблем сучасної психологічної науки є пошук і створення ефективних психолого-педагогічних умов розвитку творчої особистості. Саме тому психологія творчості, як специфічна галузь психологічних знань, набуває особливого значення у науковому і прикладному

    Мета викладання дисципліни: психологія творчості, як навчальна дисципліна, покликана розкрити сутнісні ознаки творчості, як особливого виду людської діяльності, і має на меті ознайомити з психологічними механізмами творчого процесу, індивідуально-особистісними ознаками творчої особистості, психофізіологічними передумовами її формування.

    Завдання вивчення дисципліни полягають: в опануванні студентами знань і навичок творчого розв’язання соціально-комунікативних задач у професійній діяльності; у формуванні психологічної готовності студентів креативно вирішувати проблеми професійного і особистого характеру; у розвитку власного творчого потенціалу, і, відповідно, здібностей.

  • Вирішення проблем духовного та державного відродження України потребує звернення до національних джерел етнопсихології, що сприятиме гуманізації міжнаціональних і міжособистісних відносин, осмисленню та передачі наступним поколінням того цінного, на якому тримається людство, і того, що складає неповторне обличчя кожного народу, етносу.

    Актуальність вивчення курсу “Етнопсихологія” обумовлена тим, що певна частина українського народу і досі перебуває в полоні старого етнополітичного мислення. Досить низький рівень етнополітичної, етнопсихологічної культури значної частини українського народу і молоді.

  • Методика та організація наукових досліджень у психології