• Основи психології впливу – психологічна дисципліна, що вивчає вплив, який людина здійснює на переконання, установки та поведінку інших людей, допоможе зрозуміти суть і процес здійснення психологічного впливу, його види і категорії (конформізм, поступливість, підкорення), познайомитися зі способами та стратегіями впливу (імператив, маніпуляція, розвивальна), виявити психологічні особливості особистості, які сприяють здійсненню впливу і навпаки, схильності до сприйнятливості соціального впливу (міжособистісного чи групового); визначити, у яких ситуаціях людина дозволяє, щоб на неї впливали інші. Категорія впливу – фундаментальна не лише в теоретичній психології, але й в майбутній професійній діяльності психологів, відмітна риса якої – впливати на людей (через групові тренінги, психотерапію, ділові ігри, навчання методам управління, ділового спілкування, ін.).

  Мета засвоєння курсу «Основи психології впливу» – сприяти формуванню у студентів адекватного уявлення про специфіку предмета даного курсу та можливості практичного застосування знань з психології впливу в повсякденному житті; розумінню ключових понять і проблем цієї дисципліни, а також застосуванню психологічних знань для аналізу та пізнання власної особистості, удосконалення своєї поведінки та спілкування; розкрити взаємозв’язок психології впливу з іншими науками, які впливають на її досягнення в процесі її розвитку; вдосконалити здатність розуміти з наукової точки зору події, що відбуваються в нашому світі. 

 • Курс «Методика викладання психології» є нормативною дисципліною в професійно-педагогічній підготовці фахівців напряму «Психологія».

  Мета викладання дисципліни: розгляд питань методології викладання і розробки теорії навчання, виховання студентів в умовах вищої школи, розвитку в них творчих здібностей, оволодіння методикою викладання психології.      

  Завдання вивчення дисципліни: формувати в студентів (майбутніх  педагогів) високі моральні якості особистості; виховувати професійну спрямованість, інтерес до викладацької діяльності, любов до учнів, прагнення вивчати дітей, пізнавати особливості їх психіки; науково обґрунтувати теоретичні положення, які знаходять своє відображення в практичній діяльності; навчити студентів оволодівати науковими знаннями й активно використовувати їх у практичній діяльності; розвивати уміння застосовувати теоретичні знання психології в педагогічній практиці, спостерігати за навчально-виховним процесом і процесом формування особистості дитини, уміння аналізувати й узагальнювати спостереження, робити на їхній основі висновки про причини виникнення і розвитку психічних особливостей дітей, що є в поведінці, ставленні до навчальної роботи, товаришів.

 •        Навчальний курс «Психологія масових комунікацій»  базується на вивченні таких дисциплін, як загальна та соціальна психологія, соціологія, теорія масової комунікації, політична психологія.  Вивчення даної дисципліни полягає в засвоєнні студентами знань стосовно закономірностей впливу засобів масових комунікацій(ЗМК) на уявлення, емоції, поведінку людей, специфіки інформування та переконання в засобах масової інформації(ЗМІ). Опанування дисципліни передбачає застосування системного підходу до організації самостійної пізнавальної діяльності відповідно до вимог державного стандарту освіти та сучасної парадигми навчання.  У результаті вивчення дисципліни «Психологія масових комунікацій» студенти повинні мати уявлення про основні види та ефекти засобів масової комунікації, соціально-психологічні дослідження структурних компонентів масової комунікації, основні теоретичні підходи до вивчення ЗМІ та методи їх дослідження, про напрямки  медіавпливу в окремих сферах (агресії та сексуальної поведінки, міжгрупових відносин, масової поведінки тощо).

 • Метою викладання навчальної дисципліни «Психолінгвістика з основами НЛП» є створення умов для формування концептуальних професійних орієнтирів особистості майбутніх психологів, їх психологічної культури та професійних навиків у застосуванні технологічного апарату психолінгвістики, сугестії та НЛП на практиці.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Психолінгвістика з основами НЛП» є: ознайомлення студентів із: поглядами психологів-науковців на застосування технологій психолінгвістики, сугестії та НЛП в наданні психологічної допомоги особистості на сучасному етапі становлення нашого суспільства; методологічними і теоретичними основами дисципліни; етичними стандартами психолога-практика в застосуванні прийомів сугестії та НЛП в здійсненні соціально-психологічного впливу на особистість; проблемами теоретичних моделей психолінгвістики, сугестії та НЛП; основними процедурами та техніками психолінгвістики та НЛП; засвоєння студентами основних понять дисципліни, професійних етичних принципів застосування технологічного апарату НЛП, історичних передумов утворення різноманітних течій та різновидів психолінгвістики та НЛП; основних прийомів НЛП; формування у студентів позитивного ставлення й мотивації до застосування моделей НЛП, орієнтованих на надання психологічної допомоги; збагачення професійного та особистісного досвіду взаємин з досліджуваними, клієнтами, пацієнтами, колегами; стимулювання пізнавального інтересу студентів до надання психологічної допомоги, використовуючи технологічний потенціал психолінгвістики, сугестії та НЛП, до основ наукової психологічної культури.

  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати основні поняття курсу, історію виникнення  психолінгвістики, сугестії та НЛП, методологічні основи дисципліни (теоретичні моделі породження та сприйняття мовлення, імовірність структури мовленнєвих процесів, вербальні асоціації, фактори розпізнавання мовлення, дитяче мовлення, проблеми психолінгвістики тексту, загальнотеоретичні проблеми етнолінгвістики та проблеми мовленнєвого впливу, феномен мовної особистості; когнітивні структури людини, пов’язані з її поведінковими комплексами, у межах яких поєднано психологічні, лінгвістичні та нейролінгвістичні аспекти), зв’язок дисципліни з іншими науками та дисциплінами, основні вимоги до професійної етики практичного психолога у процесі застосування технологічного апарату психолінгвістики та НЛП,  специфіку психолінгвістики та НЛП, прикладну структуру сугестивних технологій та НЛП, виміри ефективності застосування технологічного апарату; вміти оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни, орієнтуватися в теоретичних моделях психолінгвістики, сугестивних технологіях та НЛП, використовувати їх в різноманітних галузях та різновидах, володіти основними процедурами та техніками в наданні психологічної допомоги особистості, вибудовувати стратегіальний апарат надання психологічної допомоги особистості чи групі за допомогою прикладних аспектів психолінгвістики та НЛП, використовувати, при цьому, різновиди засобів конструктивного соціально-психологічного впливу на особистість клієнта.