• Вивчення дисципліни “Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях психології” сприятиме формуванню у майбутніх психологів свідомого і відповідального ставлення до своєї професії.

  Вивчення студентами зазначеної дисципліни спрямоване на ознайомлення їх з основними теоретичними положеннями та емпіричними характеристиками психологічної експертизи, а також формування спеціальних умінь й базових навичок використання методичного інструментарію, що дозволяє планувати і проводити експертні оцінки у різних галузях психології.

  У навчальному курсі розглядаються різні напрямки й аспекти експертної діяльності психолога як особливого виду професійної діяльності. Розглядаються ситуації, у яких психолог повинен провести кваліфіковану експертизу. Особлива увага приділена питанням загальної та галузевої технології експертного оцінювання, документування експертної діяльності, складанню експертних висновків.

 • Метою викладання навчальної дисципліни «Психолінгвістика з основами НЛП» є створення умов для формування концептуальних професійних орієнтирів особистості майбутніх психологів, їх психологічної культури та професійних навиків у застосуванні технологічного апарату психолінгвістики, сугестії та НЛП на практиці.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Психолінгвістика з основами НЛП» є: ознайомлення студентів із: поглядами психологів-науковців на застосування технологій психолінгвістики, сугестії та НЛП в наданні психологічної допомоги особистості на сучасному етапі становлення нашого суспільства; методологічними і теоретичними основами дисципліни; етичними стандартами психолога-практика в застосуванні прийомів сугестії та НЛП в здійсненні соціально-психологічного впливу на особистість; проблемами теоретичних моделей психолінгвістики, сугестії та НЛП; основними процедурами та техніками психолінгвістики та НЛП; засвоєння студентами основних понять дисципліни, професійних етичних принципів застосування технологічного апарату НЛП, історичних передумов утворення різноманітних течій та різновидів психолінгвістики та НЛП; основних прийомів НЛП; формування у студентів позитивного ставлення й мотивації до застосування моделей НЛП, орієнтованих на надання психологічної допомоги; збагачення професійного та особистісного досвіду взаємин з досліджуваними, клієнтами, пацієнтами, колегами; стимулювання пізнавального інтересу студентів до надання психологічної допомоги, використовуючи технологічний потенціал психолінгвістики, сугестії та НЛП, до основ наукової психологічної культури.

  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати основні поняття курсу, історію виникнення  психолінгвістики, сугестії та НЛП, методологічні основи дисципліни (теоретичні моделі породження та сприйняття мовлення, імовірність структури мовленнєвих процесів, вербальні асоціації, фактори розпізнавання мовлення, дитяче мовлення, проблеми психолінгвістики тексту, загальнотеоретичні проблеми етнолінгвістики та проблеми мовленнєвого впливу, феномен мовної особистості; когнітивні структури людини, пов’язані з її поведінковими комплексами, у межах яких поєднано психологічні, лінгвістичні та нейролінгвістичні аспекти), зв’язок дисципліни з іншими науками та дисциплінами, основні вимоги до професійної етики практичного психолога у процесі застосування технологічного апарату психолінгвістики та НЛП,  специфіку психолінгвістики та НЛП, прикладну структуру сугестивних технологій та НЛП, виміри ефективності застосування технологічного апарату; вміти оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни, орієнтуватися в теоретичних моделях психолінгвістики, сугестивних технологіях та НЛП, використовувати їх в різноманітних галузях та різновидах, володіти основними процедурами та техніками в наданні психологічної допомоги особистості, вибудовувати стратегіальний апарат надання психологічної допомоги особистості чи групі за допомогою прикладних аспектів психолінгвістики та НЛП, використовувати, при цьому, різновиди засобів конструктивного соціально-психологічного впливу на особистість клієнта.

 • Основною метою курсу є створення умов для формування концептуальних професійних орієнтирів особистості майбутніх психологів, їх психологічної культури та професійних навиків у наданні психологічної допомоги. Загальна мета надає змогу реалізувати такі завданняознайомлення студентів із: психологічними поглядами на проблему надання психологічної допомоги; методологічними і теоретичними основами дисципліни; етичними стандартами психолога-практика в різних видах надання психологічної допомоги; проблемами теоретичних моделей надання психологічної допомоги; основними процедурами та техніками психотерапевтичного консультування; засвоєння студентами основних понять дисципліни, професійних етичних принципів надання психологічної допомоги, історичних передумов утворення різноманітних галузей та видів надання психологічної допомоги; основних процедур та технік консультативної взаємодії; формування у студентів позитивного ставлення й мотивації до застосування моделей поведінки, орієнтованих на надання психологічної допомоги; збагачення професійного та особистісного досвіду взаємин з досліджуваними, клієнтами, пацієнтами, колегами; стимулювання пізнавального інтересу студентів до надання психологічної допомоги, до основ наукової психологічної культури.

  На основі курсу «Теоретичні основи психологічної допомоги» студент має набути таких компетенцій: знати основні поняття курсу, історію виникнення основних галузей психологічної допомоги, стандарти її видів, методологічні основи дисципліни, зв’язок дисципліни з іншими науками та дисциплінами, основні вимоги до професійної етики практичного психолога у процесі надання психологічної допомоги, до його особистісних та професійних утворень та ін.; вміти оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни, орієнтуватися в теоретичних моделях психологічної допомоги, використовувати їх в різноманітних її галузях та різновидах, володіти основними процедурами техніками та конструктами надання психологічної допомоги особистості, вибудовувати стратегіальний апарат надання психологічної допомоги особистості чи групі, використовувати, при цьому, різновиди методів конструктивного психологічного впливу та ін.

 • Курс знайомить студентів з розвитком основних психологічних понять, концепцій і методів дослідження, а також орієнтує їх у різних школах сучасної психології. Курс складається з двох основних частин: перша частина висвітлює питання розвитку психологічної науки від античності до середини ХІХ століття, друга - питання розвитку психології як науки, виникнення та розвиток її основних напрямків. 

  Мета курсу "Історія психології" - познайомити студентів з історією зародження, формування та розвитку знань про психіку, основними результатами та закономірностями даного процесу; навчити студентів розуміти логіку становлення психології, причини зміни її предмету та ведучої проблематики, сформувати у студентів систему уявлень про розвиток основних психологічних понять, а також ведучих шкіл і напрямків у психологічній науці; показати наступність у розвитку психології на різних етапах її існування, а аткож зв'язок психологічної науки з іншими науками природничого та гуманітарного циклів та з практикою.

 • Психометричні основи психодіагностики – дисципліна, спря­мована на вивчення студентами основних норм, правил та цінностей, яких повинен до­тримуватися психолог у ході використання психодіагностичних процедур.

  Даний курс окрес­лює поняття стандар­ти­за­ції й атестації методик психодіагнос­тич­них вимірів, регламентації вимог до методів, засобів, алгорит­мів, процедур кваліметрії в психології, інтерпре­та­ції, оцінки та прог­нозування, обґрунтування умов, що забезпечують досто­вір­ні мате­ріали психодіагностичних обстежень.