• Мета курсу «Психологія зрілості і акмеологія» - забезпечення загальної теоретичної підготовки студентів у галузі акмеології та геронтопсихології, бути основою для практичної роботи, пов’язаної з наданням  психологічного консультування й допомоги дорослим, людям зрілого та похилого віку. А також комплексно показати особливості розвитку людини в періоди її дорослішання, становлення і зрілості, визначити шляхи та способи досягнення нею вершин у своїй особистій і професійній діяльності, засвоєнні системи акмеологічного знання, формуванні вміння вирішувати певний спектр акмеологічних проблем і задач, в тому числі і в різних галузях професійної діяльності. Створення умов для формування цінностей і орієнтирів особистості майбутніх психологів, усвідомлення власної професійної діяльності і особистісно-професійних якостей, розвитку потреби в професійному і особистісному самовдосконаленні.

 • Курс знайомить студентів з розвитком основних психологічних понять, концепцій і методів дослідження, а також орієнтує їх у різних школах сучасної психології. Курс складається з двох основних частин: перша частина висвітлює питання розвитку психологічної науки від античності до середини ХІХ століття, друга - питання розвитку психології як науки, виникнення та розвиток її основних напрямків. 

  Мета курсу "Історія психології" - познайомити студентів з історією зародження, формування та розвитку знань про психіку, основними результатами та закономірностями даного процесу; навчити студентів розуміти логіку становлення психології, причини зміни її предмету та ведучої проблематики, сформувати у студентів систему уявлень про розвиток основних психологічних понять, а також ведучих шкіл і напрямків у психологічній науці; показати наступність у розвитку психології на різних етапах її існування, а аткож зв'язок психологічної науки з іншими науками природничого та гуманітарного циклів та з практикою.

 • Курс «Основи психологічної практики» є обов’язковою професійно-орієнтованою дисципліною в підготовці фахівців напряму «Психологія».

  Метою курсу «Основи психологічної практики» є визначення теоретико-методологічних засад розвитку практичної психології, формування творчої особистості майбутнього фахівця-психолога, озброєння його особливого роду знаннями і практичними вміннями, необхідними для успішної професійної діяльності за спеціальністю "Психологія".

  Основні завдання курсу «Основи психологічної практики»: Визначити феномен психологічної практики, його роль, місце і специфіку в структурі соціальних практик.  Здійснити теоретичний аналіз основних вітчизняних та зарубіжних концепцій і підходів у галузі практичної психології. На основі історичного матеріалу визначити основні тенденції,  фактори, періоди та етапи розвитку психологічної практики та її теоретичного обґрунтування. Ознайомитися з напрямками й особливостями роботи практичного психолога в закладах різного профілю та змістом нормативних документів, які регламентують діяльність психологічної служби. Ознайомити із профілактичною роботою психолога-практика, методами поширення психологічних знань.  Сформувати у майбутніх психологів особисту відповідальність за ефективність підготовки і проведення різних форм психологічної роботи з дітьми та дорослими. Виробити вміння аналізувати власну фахову діяльність і доцільність використання відповідних психологічних методів і методик.

 • Основною метою курсу є створення умов для формування концептуальних професійних орієнтирів особистості майбутніх психологів, їх психологічної культури та професійних навиків у наданні психологічної допомоги. Загальна мета надає змогу реалізувати такі завданняознайомлення студентів із: психологічними поглядами на проблему надання психологічної допомоги; методологічними і теоретичними основами дисципліни; етичними стандартами психолога-практика в різних видах надання психологічної допомоги; проблемами теоретичних моделей надання психологічної допомоги; основними процедурами та техніками психотерапевтичного консультування; засвоєння студентами основних понять дисципліни, професійних етичних принципів надання психологічної допомоги, історичних передумов утворення різноманітних галузей та видів надання психологічної допомоги; основних процедур та технік консультативної взаємодії; формування у студентів позитивного ставлення й мотивації до застосування моделей поведінки, орієнтованих на надання психологічної допомоги; збагачення професійного та особистісного досвіду взаємин з досліджуваними, клієнтами, пацієнтами, колегами; стимулювання пізнавального інтересу студентів до надання психологічної допомоги, до основ наукової психологічної культури.

  На основі курсу «Теоретичні основи психологічної допомоги» студент має набути таких компетенцій: знати основні поняття курсу, історію виникнення основних галузей психологічної допомоги, стандарти її видів, методологічні основи дисципліни, зв’язок дисципліни з іншими науками та дисциплінами, основні вимоги до професійної етики практичного психолога у процесі надання психологічної допомоги, до його особистісних та професійних утворень та ін.; вміти оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни, орієнтуватися в теоретичних моделях психологічної допомоги, використовувати їх в різноманітних її галузях та різновидах, володіти основними процедурами техніками та конструктами надання психологічної допомоги особистості, вибудовувати стратегіальний апарат надання психологічної допомоги особистості чи групі, використовувати, при цьому, різновиди методів конструктивного психологічного впливу та ін.

 • Проблема становлення цілісної розвиненої особистості як активної соціальної істоти, як суб’єкта власного життя і діяльності, яка найбільш інтенсивно формується в дитячому і юнацькому віці, має важливе значення як для самопізнання студентів,  так і для розуміння інших людей, вміння конструктивно і творчо проявляти себе і впливати на інших. Практичний психолог  повинен розвинути  себе  як цілісну, активну, самокритичну і творчу особистість.