• Основною метою курсу «Соціальна психологія» є ознайомлення студентів з соціально-психоло­гіч­ни­ми явищами та процесами, з історією зародження соціально-психологічних знань, основними результатами та закономірностями даного процесу; з основними галузями со­ціальної психології, прикладним аспектом дисципліни; формування у них інтересу до роботи та науково-дослідницьких умінь і навичок. Також мета і завдання курсу  полягає у створенні умов для засвоєння студентами знань щодо соціально-психологічних феноменів, їх закономірностей та механізмів, вироблення вмінь застосувати знання в професійній діяльності, а також формування готовності студентів самостійно пізнавати, аналізувати, шукати глибинні взаємозв’язки повсякденних життєвих явищ, розуміти себе і соціальний світ. Відповідно до сьогодення, сучасним завданням стає сприяння засвоєнню навичок здійснення соціально-психологічних змін у відповідь на виклики глобалізації та кризового розвитку суспільства.

  • Мета курсу «Психологія зрілості і акмеологія» - забезпечення загальної теоретичної підготовки студентів у галузі акмеології та геронтопсихології, бути основою для практичної роботи, пов’язаної з наданням  психологічного консультування й допомоги дорослим, людям зрілого та похилого віку. А також комплексно показати особливості розвитку людини в періоди її дорослішання, становлення і зрілості, визначити шляхи та способи досягнення нею вершин у своїй особистій і професійній діяльності, засвоєнні системи акмеологічного знання, формуванні вміння вирішувати певний спектр акмеологічних проблем і задач, в тому числі і в різних галузях професійної діяльності. Створення умов для формування цінностей і орієнтирів особистості майбутніх психологів, усвідомлення власної професійної діяльності і особистісно-професійних якостей, розвитку потреби в професійному і особистісному самовдосконаленні.