• Основною метою курсу «Соціальна психологія» є ознайомлення студентів з соціально-психоло­гіч­ни­ми явищами та процесами, з історією зародження соціально-психологічних знань, основними результатами та закономірностями даного процесу; з основними галузями со­ціальної психології, прикладним аспектом дисципліни; формування у них інтересу до роботи та науково-дослідницьких умінь і навичок. Також мета і завдання курсу  полягає у створенні умов для засвоєння студентами знань щодо соціально-психологічних феноменів, їх закономірностей та механізмів, вироблення вмінь застосувати знання в професійній діяльності, а також формування готовності студентів самостійно пізнавати, аналізувати, шукати глибинні взаємозв’язки повсякденних життєвих явищ, розуміти себе і соціальний світ. Відповідно до сьогодення, сучасним завданням стає сприяння засвоєнню навичок здійснення соціально-психологічних змін у відповідь на виклики глобалізації та кризового розвитку суспільства.

  • Мета курсу − надання студентам теоретичних знань і зразків практичних умінь щодо виконання наукового дослідження.

    Завдання: ознайомити зі структурою наукових досліджень в Україні, видами науково-дослідницької роботи студентів; навчити особливостям пошуку й обробки інформації, здійснювати пошук і обробку літературних джерел за проблемою дослідження, визначати та формулювати тему, мету й інші вихідні положення; ознайомити з особливостями технічних і педагогічних вимірювань; навчити послідовності виконання наукового дослідження.

  • Знання вікової психології дадуть можливість студентам-психологам зрозуміти процес психічного розвитку, його ознаки та фактори, що сприяють цьому процесу, визначати кількісні і якісні зміни як показники розвитку, прослідковувати індивідуальні особливості та закономірності цих змін на різних етапах життя людини.

    Мета викладання дисципліни: розвиток незалежної України, реформи, що відбуваються в ній, становлення суспільства вимагають формування освічених, всебічно розвинених, ідейно переконаних, відданих своїй Батьківщині громадян.

  • Мета викладання навчальної дисципліни “Математичні методи у психології” є оволодіння студентами кількісними та якісними методами обробки емпіричних даних, планування якісного психологічного дослідження та його статистичної і графічної презентації.

    Завдання дисципліни “Математичні методи у психології” є ознайомлення студентів з основами планування експерименту; методами первинної та вторинної статистичної обробки даних; принципами роботи комп'ютерного забепечення з математичної статистики та підготовка студентів у проведенні самостійних емпіричних досліджень та подальшій інтерпретації, отриманих результатів.