• Курс «Психологія кар’єри» призначений для ознайомлення студентів з соціально-психоло­гіч­ни­ми аспектами планування професійної кар’єри, формування знань, вмінь і навичок в галузі психологічного забезпечення допомоги по здійсненню кар'єри фахівців різного профілю; формування у студентів системного уявлення про особливості професійної кар’єри; розуміння різноманіт­ності та закономірності психологічних явищ і процесів у виборі професії і її подальшого «руху»; позитивного ставлення й моти­вації до застосування психологічних знань у професійній діяльності та пов­сякденному житті; вміння діагностувати різні компоненти кар'єрних компетентностей; вміння будувати наукові дослідження та програми в галузі управління кар'єрою та розвитку персоналу.

  •              Навчальний курс «Психологія організацій і основи ПР » є логічним продовженням ознайомлення студентів з проблемами соціальної психології, яка вивчає вплив групи на поведінку індивіда, в даному випадку –організації. Знання психолога про особливості психології організації, організаційної поведінки та специфічність організаційних феноменів може забезпечити професійний  підхід до вирішення практичних проблем у різноманітних сферах життя.  Завданням даного  курсу є формування стійких знань студентами із основ  психології організацій та ПР , організаційної поведінки та керування нею. Навчальна дисципліна базується на міжпредметних зв’язках (соціальна психологія, психологія управління, загальна психологія та інш.), що дозволяє краще виявити особливості соціальної психології організацій та організаційної поведінки. 

  • Гуманістична психологія – напрямок у західній (переважно американській) психології, що визнає своїм головним предметом особистість як цілісну унікальну систему, яка являє собою не дещо з початку дане, а «відкриту можливість» самоактуалізації. Гуманістична психологія схиляється до ідеї, що кожна людина постійно прагне актуалізувати унікальну себе, яку лише вона сама здатна оцінити. Даний напрямок підкреслює унікальність особистого досвіду конкретної людини, що не зводиться до загальних схем: «Ніщо не замінить досвід, зовсім ніщо».

    Екзистенційна психологія – це напрямок сучасної психології, в якому синтезовані різні вчення і теорії, присвячені психологічним проблемам людського існування.  У склад сучасної екзистенційної психології частіше за все включають екзистенційний психоаналіз Ж.-П. Сартра і Л.Бінсвангера, логотеорію та логотерапію В.Франкла, аналітичну екзистенц-психологію М.Босса, екзистенційну антипсихіатрію Р.Ленга, екзистенційну персонологію С.Мадді, екзистенційно-аналітичну теорію Дж.Б’юдженталя і, в першу чергу, психотеологію Р.Мея.

    Мета курсу «Екзистенційна і гуманістична психологія» – забезпечення повноцінної підготовки спеціалістів і магістрів психологів в галузі теоретичних та практичних знань про сучасні напрямки психології, психологічного консультування та психотерапії з урахуванням завдань і специфіки даного виду психологічної допомоги; познайомити студентів з гуманістичною психологією – одним із сучасних напрямків зарубіжної психології; її основними представниками, змістом їх теорії та психотерапевтичної практики.