• Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія психології» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму (спеціальності)  6.010101 «Дошкільна освіта».

  Сучасне психологічне наукове знання неможливо розглядати лише за нинішніми вимірами, воно повною мірою залежить від попередніх донаукових, науково-психологічних ідей мислителів, вчених різних галузей, які дозволяють розглядати знання про психіку та світ психічних явищ у їх історичному аспекті.

  Знання і розуміння закономірностей та основних фактів історіогенезу психологічної науки – значущий компонент професійного становлення психолога-професіонала, необхідний для розуміння різних теорій та напрямів сучасної психології, шляхів та тенденцій її розвитку. Тільки включення до історичного процесу дозволяє зрозуміти їх сутність, виявити їх вихідні позиції, оцінити справжню новизну та усвідомити їх історичний смисл. Історичний підхід необхідний для розуміння сучасної ситуаціях в психологічній науці, для формування нових точок зору з врахуванням і на основі традицій та досягнень минулого.

   

  Предметом вивчення навчальної дисципліни є уявлення про психічну реальність (про її природу, походження, функції, механізми) на різних етапах поступального розвитку наукового знання.

   

  Міждисциплінарні зв’язки. Історія психології має велике значення для розвитку самої психологічної науки. Не звертаючись до історії психології важко осмислити не тільки систему сучасних ідей і категорій психології, але і стан її операційно-методичного апарату.

  З самого свого виникнення вона була орієнтована на філософію і впродовж кількох століть фактично була одним з розділів цієї науки. Зв'язок з філософією не переривався протягом усього періоду існування психології як науки, то послабляючись (на початку XIX ст.), то знову посилюючись (у середині XX ст.).

  Не менший вплив на психологію здійснювали природознавство та медицина. Окрім цього, у працях багатьох психологів чітко проглядається зв'язок з етнографією, соціологією, теорією культури, мистецтвознавством, математикою, логікою і мовознавством. Тому в історії психології аналізуються її зв'язки з іншими науками, їх вплив один на одного, які змінювалися в процесі розвитку психологічної науки, хоча пріоритетне значення філософії та природознавства залишалося незмінним.

   

  Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. «Розвиток психологічних знань в рамках вчення про душу та філософського вчення про свідомість (до І пол. ХІХ ст.)» (вивчає принципи та підходи до побудови історії психології; висвітлює історіогенез психологічної думки від міфологічних уявлень до філософських аналогів епох Античності та середньовіччя, бароко, Просвітництва, а також початку XIX ст. – періоду, у якому психологію біло виокремлено в самостійну науку);

  2. «Розвиток психології як науки» (охоплює проблематику становлення та розвитку психологічної науки х ІІ половини ХІХ ст., динаміки її предмета і методу, зародження і розгортання основних психологічних напрямів і наукових шкіл).